c23080459 on 四月 3rd, 2010

黃帝內經.素問.五藏生成篇第十 心之合脈也,其榮色也,其主腎也。肺之合皮也,其榮毛也,其主心也。肝之合筋也,其 [...]

Continue reading about 素問.五藏生成篇第十

c23080459 on 四月 3rd, 2010

黃帝內經.素問.藏象論篇第九   黃帝問曰: 余聞天以六六之節,以成一歲,人以九九制會,計人亦有三百六十五節以 [...]

Continue reading about 素問.藏象論篇第九

c23080459 on 四月 3rd, 2010

黃帝內經.素問.靈蘭秘典論篇第八 黃帝問曰:願聞十二藏之相使,貴賤何如。 歧伯對曰:悉乎哉問也,請遂言之。心者 [...]

Continue reading about 素問.靈蘭秘典論篇第八