c23080459 on 四月 8th, 2010

黃帝內經.素問.血氣形志篇第二十四 夫人之常數,太陽常多血少氣,少陽常少血多氣,陽明常多氣多血,少陰常少血多氣 [...]

Continue reading about 素問.血氣形志篇第二十四

c23080459 on 四月 8th, 2010

黃帝內經.素問.宣明五氣篇第二十三 五味所入;酸入肝,辛入肺,苦入心,鹹入腎,甘入脾,是謂五入。 五氣所病:心 [...]

Continue reading about 素問.宣明五氣篇第二十三

c23080459 on 四月 8th, 2010

黃帝內經.素問.藏氣法時論篇第二十二 黃帝問曰: 合人形以法四時五行而治,何如而從,何如而逆,得失之意,願聞其 [...]

Continue reading about 素問.藏氣法時論篇第二十二