c23080459 on 四月 19th, 2010

黃帝內經.素問.經絡論篇第五十七 黃帝問曰: 夫絡脈之見也,其五色各異,青黃赤白黑不同,其故何也。 歧伯對曰: [...]

Continue reading about 素問.經絡論篇第五十七

c23080459 on 四月 19th, 2010

黃帝內經.素問.皮部論篇第五十六 黃帝問曰: 余聞皮有分部,脈有經紀,筋有結絡,骨有度量,其所生病各異,別其分 [...]

Continue reading about 素問.皮部論篇第五十六

c23080459 on 四月 19th, 2010

黃帝內經.素問.長剌節論篇第五十五 剌家不診,聽病者言在頭,頭疾痛,為藏鍼之,剌至骨病已,上無傷骨肉及皮, 皮 [...]

Continue reading about 素問.長剌節論篇第五十五