admin on 四月 15th, 2013

==中標題== 更有手足經或一經非本家病而自他經流入者亦當求責 謂如手陽明流入足陽明,是上流下也,本非足經病, [...]

Continue reading about 金‧李杲著‧‧此事難知

admin on 四月 15th, 2013

少陰證,口燥舌乾而渴,脈尺寸俱沉疾,則大承氣湯,沉遲則四逆湯。 少陰邪入於裏,上接於心,與火俱化而剋金,惡候或 [...]

Continue reading about 金‧李杲著‧‧此事難知

admin on 四月 15th, 2013

==中標題== 評熱論藏字 黃帝問傷寒,或愈或死,其死皆以六七日,其愈十日已上者何?岐伯對以熱雖甚, 不死,兩 [...]

Continue reading about 金‧李杲著‧‧此事難知