admin on 四月 15th, 2013

==中標題== 評熱論藏字 黃帝問傷寒,或愈或死,其死皆以六七日,其愈十日已上者何?岐伯對以熱雖甚, 不死,兩 [...]

Continue reading about 金‧李杲著‧‧此事難知

admin on 四月 8th, 2013

==中標題== 五苓散以瀉濕熱 假令太陽證,傷寒自外入標本,有二說,以主言之,膀胱為本,經絡為標,以邪言 之, [...]

Continue reading about 金‧李杲著‧‧此事難知

admin on 四月 8th, 2013

==中標題== 太陽頭痛 太陽膀胱脈浮緊,直至寸口,所以頭痛者,頭與寸口俱高之分也,兼厥陰與督脈會 於巔,逆太 [...]

Continue reading about 金‧李杲著‧‧此事難知

admin on 四月 8th, 2013

==中標題== 關則不便–下竅–六府 陽極自天而降,是行陰道,乃西方之氣,膏梁之物下泄 [...]

Continue reading about 金‧李杲著‧‧此事難知