admin on 九月 26th, 2011

第六章,辨產第六 孕滿十月,待時而生自然之道,無所勉強,而世俗不察,或未產而強速之, 致有橫逆之變,推其故,由 [...]

Continue reading about 清‧張矅孫著‧重訂產孕第六章,辨產第六

第二十五問:吐血、血齒、舌上出血,汗血者,何也? 答曰:氣屬乎陽,血屬乎陰,陰盛則陽虧,陽盛則陰虧,經所謂陽勝 [...]

Continue reading about 清齊仲甫著女科百第二十五問、第二十六問、 第二十七問

第三十八問:婦人渴病,與三消之病同異? 答曰:夫渴之為病一也,推其受病之源,所得各異,指迷方論消渴之病,自來有 [...]

Continue reading about 清齊仲甫著女科百第三十八問、 第三十九問、 第四十問

生化湯 當歸〔八錢酒洗〕、川芎〔四錢〕、乾薑〔四分〕、炙甘草〔五分〕、桃仁〔十粒去皮尖研〕。 滋榮易產湯 人參 [...]

Continue reading about 清‧單南山著‧胎產指南-第二十二章醫方類第一節,湯類