c23080459 on 四月 21st, 2010

黃帝內經.素問.繆刺論篇第六十三 黃帝問曰: 余聞繆刺,未得其意,何謂繆刺。 歧伯對曰: 夫邪之客於形也,必先 [...]

Continue reading about 素問.繆刺論篇第六十三

c23080459 on 四月 20th, 2010

黃帝內經.素問.骨空論篇第六十 黃帝問曰: 余聞風者百病之始也,以鍼治之,奈何。 歧伯對曰:風從外入,令人振寒 [...]

Continue reading about 素問.骨空論篇第六十

c23080459 on 四月 20th, 2010

黃帝內經.素問.氣穴論篇第五十八 黃帝問曰: 余聞氣穴三百六十五,以應一歲,未知其所,願卒聞之。 歧伯稽首再拜 [...]

Continue reading about 素問.氣穴論篇第五十八